DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA – THÔNG TIN – TDTT – TÔN GIÁO THUỘC THẨM QUYỀN UBND XÃ XUÂN HỒNG

Ngày 04/04/2024 10:26:15

 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC VĂN HÓA – THÔNG TIN – TDTT – TÔN GIÁO

 

STT

Tiêu đề

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

UBND xã Xuân Hồng

2

Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

UBND xã Xuân Hồng

3

Thủ tục xét tặng giấy khen Gia đình văn hóa

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

UBND xã Xuân Hồng

4

Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

UBND xã Xuân Hồng

5

Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

UBND xã Xuân Hồng

6

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

UBND xã Xuân Hồng

7

Thủ tục Công nhận gia đình văn hóa

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

UBND xã Xuân Hồng

8

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

UBND xã Xuân Hồng

9

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

UBND xã Xuân Hồng

10

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

UBND xã Xuân Hồng

11

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

UBND xã Xuân Hồng

12

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

UBND xã Xuân Hồng

13

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

UBND xã Xuân Hồng

14

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

UBND xã Xuân Hồng

15

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

UBND xã Xuân Hồng

16

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

UBND xã Xuân Hồng

17

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

UBND xã Xuân Hồng

18

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

UBND xã Xuân Hồng

19

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

UBND xã Xuân Hồng

20

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

UBND xã Xuân Hồng

 


Chi tiết tại đây
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA - THÔNG TIN - TÔN GIÁO THUỘC THẨM QUYỀN UBND XÃ XUÂN HỒNG.pdf

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA – THÔNG TIN – TDTT – TÔN GIÁO THUỘC THẨM QUYỀN UBND XÃ XUÂN HỒNG

Đăng lúc: 04/04/2024 10:26:15 (GMT+7)

 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC VĂN HÓA – THÔNG TIN – TDTT – TÔN GIÁO

 

STT

Tiêu đề

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

UBND xã Xuân Hồng

2

Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

UBND xã Xuân Hồng

3

Thủ tục xét tặng giấy khen Gia đình văn hóa

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

UBND xã Xuân Hồng

4

Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

UBND xã Xuân Hồng

5

Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

UBND xã Xuân Hồng

6

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

UBND xã Xuân Hồng

7

Thủ tục Công nhận gia đình văn hóa

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

UBND xã Xuân Hồng

8

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

UBND xã Xuân Hồng

9

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

UBND xã Xuân Hồng

10

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

UBND xã Xuân Hồng

11

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

UBND xã Xuân Hồng

12

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

UBND xã Xuân Hồng

13

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

UBND xã Xuân Hồng

14

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

UBND xã Xuân Hồng

15

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

UBND xã Xuân Hồng

16

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

UBND xã Xuân Hồng

17

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

UBND xã Xuân Hồng

18

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

UBND xã Xuân Hồng

19

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

UBND xã Xuân Hồng

20

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

UBND xã Xuân Hồng

 


Chi tiết tại đây
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA - THÔNG TIN - TÔN GIÁO THUỘC THẨM QUYỀN UBND XÃ XUÂN HỒNG.pdf

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Hồng, Thôn Vân Lộ, Xã Xuân Hồng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0987115468
Email:vpxuanhong @gmail.com