DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND XÃ XUÂN HỒNG

Ngày 17/03/2020 16:13:10

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

THƯ ĐIỆN TỬ

1

Trần Ngọc Sáu

BT Đảng ủy - CT HĐND

0395461490

 

2

Đỗ Văn Tiến

Phó BT TT Đảng ủy

078 7071345

 

3

Lê Ngọc Long

PBT ĐU - CT UBND xã

0968012256

 

4

Trịnh Vinh Hợp

PCT UBND xã

0901713567

 

5

Đỗ Văn Hưng

CT MTTQ xã

0972903858

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

THƯ ĐIỆN TỬ

1

Lê Bá Ngọc

PCTHĐND

0946851636

 

DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC UBND XÃ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

THƯ ĐIỆN TỬ

1

Lê Ngọc Long

CTUBND xã

0968012256

Ngoclongxk@gmail.com

2

Trịnh Vinh Hợp

PCT UBND xã

0901713567

trinhvinhhop@gmail.com

3

Lê Bá Oánh

PCT UBND xã

0372285226

lebaoanh@gmail.com

4 Nguyễn Hải Đăng Trưởng CA xã - UVUBND  0919605202  

5

Lục Đình Hoàn

Trưởng BCHQS xã - UVUBND

0946034586

Hoanxk@gmail.com

DANH SÁCH MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

THƯ ĐIỆN TỬ

1

Đỗ Văn Hưng

CT MTTQ xã

0972903858

 

2

Lê Thị Nhung

CT Hội PN xã

0932399628

 

3

Nguyễn Hữu Mạnh

CT Hội CCB xã

0858048868

 

4

Lê Bá Trường

CT Hội Nông dân

 

 

5

Trịnh Anh Ngọc

BT Đoàn TN

0976258936

 

 

 DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

THƯ ĐIỆN TỬ

1

Lê Hoàng Anh Văn

Tài chính - kế toán

0911234699

 

2

Bùi Thị Trang

Tài chính - kế toán

0977014458

 

3

Lê Ngọc Đạt

Tài chính - kế toán

0389339252

 

4

Đỗ Thị Mai

Tài chính - kế toán

0979914950

 

5

Lê Thị Mai

Tư pháp - hộ tịch

0987601082

 

6

Lê Thị Hòa

Tư pháp - hộ tịch

0934414196

 

7

Lê Ngọc Long

Tư pháp - hộ tịch

0977039619

 

8

Lê Ngọc Dũng

Tư pháp - hộ tịch

0973550326

 

9

Lê Thị Thu

Văn hóa - xã hội

0902135967

 

10

Lê Thị Hương

Văn hóa - xã hội

0373219286

 

11

Nguyễn Thị Hồng

Văn hóa - xã hội

0944675186

 

12

Lê Đình Phương

Văn phòng - thống kê

0944721057

 

13

Lê Thị Hoa

Văn phòng - thống kê

0945828368

 

14

Lê Ngọc Mạnh

Văn phòng - thống kê

0987115468

 

15

Phạm Văn Nam

Văn phòng - thống kê

0901713568

0768252111

16

Lê Văn Quỳnh

Văn phòng - thống kê

0901713566

 

17

Lý Văn Xuân

Văn phòng - thống kê

0941499192

 

18

Đỗ Thị Tâm

Văn phòng - thống kê

0941499192

 

19

Nguyễn Văn Quế

Văn phòng - thống kê

0393963927

 

20

Lê Trung Hương

Văn phòng - thống kê

0393191929

 

21

Lê Văn Đồng

Địa chính - nông nghiệp-xây dựng và môi trường

0976980788

 

22

Lê Duy Chung

Địa chính - nông nghiệp-xây dựng và môi trường

0975171800

 

23

Lê Trung Mạnh

Địa chính - nông nghiệp-xây dựng và môi trường

0914410715

 

                                     Nguồn: Ban Văn hóa xã

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND XÃ XUÂN HỒNG

Đăng lúc: 17/03/2020 16:13:10 (GMT+7)

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

THƯ ĐIỆN TỬ

1

Trần Ngọc Sáu

BT Đảng ủy - CT HĐND

0395461490

 

2

Đỗ Văn Tiến

Phó BT TT Đảng ủy

078 7071345

 

3

Lê Ngọc Long

PBT ĐU - CT UBND xã

0968012256

 

4

Trịnh Vinh Hợp

PCT UBND xã

0901713567

 

5

Đỗ Văn Hưng

CT MTTQ xã

0972903858

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

THƯ ĐIỆN TỬ

1

Lê Bá Ngọc

PCTHĐND

0946851636

 

DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC UBND XÃ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

THƯ ĐIỆN TỬ

1

Lê Ngọc Long

CTUBND xã

0968012256

Ngoclongxk@gmail.com

2

Trịnh Vinh Hợp

PCT UBND xã

0901713567

trinhvinhhop@gmail.com

3

Lê Bá Oánh

PCT UBND xã

0372285226

lebaoanh@gmail.com

4 Nguyễn Hải Đăng Trưởng CA xã - UVUBND  0919605202  

5

Lục Đình Hoàn

Trưởng BCHQS xã - UVUBND

0946034586

Hoanxk@gmail.com

DANH SÁCH MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

THƯ ĐIỆN TỬ

1

Đỗ Văn Hưng

CT MTTQ xã

0972903858

 

2

Lê Thị Nhung

CT Hội PN xã

0932399628

 

3

Nguyễn Hữu Mạnh

CT Hội CCB xã

0858048868

 

4

Lê Bá Trường

CT Hội Nông dân

 

 

5

Trịnh Anh Ngọc

BT Đoàn TN

0976258936

 

 

 DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

THƯ ĐIỆN TỬ

1

Lê Hoàng Anh Văn

Tài chính - kế toán

0911234699

 

2

Bùi Thị Trang

Tài chính - kế toán

0977014458

 

3

Lê Ngọc Đạt

Tài chính - kế toán

0389339252

 

4

Đỗ Thị Mai

Tài chính - kế toán

0979914950

 

5

Lê Thị Mai

Tư pháp - hộ tịch

0987601082

 

6

Lê Thị Hòa

Tư pháp - hộ tịch

0934414196

 

7

Lê Ngọc Long

Tư pháp - hộ tịch

0977039619

 

8

Lê Ngọc Dũng

Tư pháp - hộ tịch

0973550326

 

9

Lê Thị Thu

Văn hóa - xã hội

0902135967

 

10

Lê Thị Hương

Văn hóa - xã hội

0373219286

 

11

Nguyễn Thị Hồng

Văn hóa - xã hội

0944675186

 

12

Lê Đình Phương

Văn phòng - thống kê

0944721057

 

13

Lê Thị Hoa

Văn phòng - thống kê

0945828368

 

14

Lê Ngọc Mạnh

Văn phòng - thống kê

0987115468

 

15

Phạm Văn Nam

Văn phòng - thống kê

0901713568

0768252111

16

Lê Văn Quỳnh

Văn phòng - thống kê

0901713566

 

17

Lý Văn Xuân

Văn phòng - thống kê

0941499192

 

18

Đỗ Thị Tâm

Văn phòng - thống kê

0941499192

 

19

Nguyễn Văn Quế

Văn phòng - thống kê

0393963927

 

20

Lê Trung Hương

Văn phòng - thống kê

0393191929

 

21

Lê Văn Đồng

Địa chính - nông nghiệp-xây dựng và môi trường

0976980788

 

22

Lê Duy Chung

Địa chính - nông nghiệp-xây dựng và môi trường

0975171800

 

23

Lê Trung Mạnh

Địa chính - nông nghiệp-xây dựng và môi trường

0914410715

 

                                     Nguồn: Ban Văn hóa xã

 

thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Hồng, Thôn Vân Lộ, Xã Xuân Hồng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0987115468
Email:vpxuanhong @gmail.com