ĐẢNG BỘ HUYỆN THỌ XUÂN

ĐẢNG UỶ XÃ XUÂN HỒNG

*

             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
 

 

 

Số 107 -KH/ĐU

        Xuân Hồng, ngày 07 tháng 4 năm 2022

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10/01/2022 của

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

--------

Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10/01/2022 về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 10-NQ/TU. Đảng ủy xã Xuân Hồng xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu tại Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và gắn với Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân; xác định rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, các giải pháp cụ thể và thiết thực, xác định theo lộ trình phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương để thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể của Nghị quyết.

2. Khai thác, phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của xã với nông nghiệp là nền tảng, dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao là đột phá; trọng tâm xây dựng và đưa vào hoạt động cụm công nghiệp Thọ Nguyên, vùng cam bưởi Xuân Thành và xây dựng thương hiệu cá giống Xuân Khánh.

3. Kế hoạch hành động là căn cứ để Xuân Hồng xây dựng nhiệm vụ, giải pháp chi tiết, cụ thể để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời, là căn cứ để tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương.

4. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy và phát huy cao độ truyền thống cách mạng, xã đạt chuẩn nông thôn mới Nâng cao, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã.

II. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu đến năm 2030: Xây dựng và phát triển xã Xuân Hồng trở thành một trong những đơn vị nằm trong tốp đầu của huyện về phát triển kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ; có nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ phát triển; kết cấu hạ tầng đồng bộ; nền văn hóa đậm đà bản sắc; xã hội phát triển, đời sống Nhân dân được nâng cao; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng - an ninh được bảo đảm vững chắc; tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao trước năm 2024, NTM kiểu mẫu trước năm 2025 và trở thành phường trước năm 2030.

Các chỉ tiêu cụ thể

* Giai đoạn 2021-2025:

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 17,5% trở lên; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 150 tỷ đồng trở lên; tổng số doanh nghiệp thành lập mới đạt 20 doanh nghiệp trở lên; tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm đạt 15% trở lên; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm đạt 80% trở lên.

- Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 74 triệu đồng trở lên; tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng, dịch vụ trong tổng giá trị sản xuất toàn xã chiếm 80% trở lên; diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đạt 30 ha trở lên; hoàn thành cơ bản một số tiêu chí phường; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm 80% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm theo quy định; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 100% trở lên; tỷ lệ người dân tham gia BHYT/tổng số dân đạt 95% trở lên; xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm; đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

* Giai đoạn 2026-2030

- Các chỉ tiêu giai đoạn 2026-2030: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 18,5% trở lên; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 200 tỷ đồng trở lên; tổng số doanh nghiệp thành lập mới đạt 25 doanh nghiệp trở lên; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm đạt 85% trở lên.

- Các chỉ tiêu đến năm 2030: Thu nhập bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng trở lên; tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng, dịch vụ trong tổng giá trị sản xuất của xã chiếm 85% trở lên; tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm đạt 15% trở lên; xã đạt tiêu chí phường; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm 90% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo đối với hộ BTXH còn dưới 0,2%; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 100%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT/tổng số dân đạt 97% trở lên; xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm; chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

2. Mục tiêu đến năm 2045: Xuân Hồng là phường nằm trong tốp đầu của huyện về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xã kiểu mẫu .

III. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến thông tin.

a) Nhiệm vụ chung: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến thông tin về Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong xã, tạo sự đồng thuận trong tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết.

b) Nhiệm vụ cụ thể:

UBND xã chỉ đạo ngành Văn hóa và các đơn vị liên quan trong công tác thông tin, tuyên truyền về Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đến các cấp, các ngành và nhân dân trong xã nhằm tạo sự đồng thuận trong tổ chức và triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức, phong phú, phù hợp với từng đối tượng về Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể Nhân dân trong xã.

2. Tiếp tục thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép", vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

a) Nhiệm vụ chung: Tiếp tục tập trung, ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” gắn với thực hiện “Mục tiêu kép”. Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong xử lý mọi tình huống liên quan đến dịch bệnh với mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân là trên hết.

b) Nhiệm vụ cụ thể:

- Phối hợp với Phòng Y tế thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, đánh giá, dự báo, hướng dẫn, triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kịch bản trên địa bàn xã để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid-19 hiệu quả. Nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác dự phòng, thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại nhà, đặc biệt là đảm bảo đủ nguồn vắc xin cho các đối tượng theo quy định.

- UBND xã chỉ đạo Trạm Y tế xã, Công chức văn phòng UBND xã phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động rà soát, bổ sung, điều chỉnh và triển khai thực hiện các phương án, kịch bản, biện pháp phòng, chống để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn của xã, phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời điểm cụ thể để đạt hiệu quả cao nhất. Căn cứ tình hình dịch bệnh, cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn để tổ chức các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm chặt chẽ, an toàn, hiệu quả, phù hợp với các Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các hướng dẫn có liên quan.

3. Phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, sớm đưa cụm công nghiệp Thọ Nguyên đi vào hoạt động, quy hoạch nông nghiệp quy mô lớn.

3.1. Tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch

a) Nhiệm vụ chung: Tập trung làm tốt công tác quản lý nhà nước về quy hoạch và thực hiện có hiệu quả các quy hoạch; rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch trên địa bàn theo mục tiêu, định hướng phát triển của xã đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; rà soát, cập nhật, đề nghị bổ sung, điều chỉnh, xây dựng mới các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả.

b) Nhiệm vụ cụ thể:

- Trên cơ sở Quy hoạch huyện Thọ Xuân giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, tập trung rà soát, đề nghị điều chỉnh, bổ sung và xây dựng mới các quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất đảm bảo đồng bộ, hiệu quả với tầm nhìn xa, khoa học và tính khả thi cao; đảm bảo tính liên thông, thống nhất giữa các quy hoạch và liên kết vùng. Khẩn trương rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch xây dựng xã Xuân Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- UBND xã chỉ đạo công chức địa chính – xây dựng phối hợp với các phòng, ngành, đơn vị liên quan: thực hiện theo quy định về công bố, công khai quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân tiếp cận, nắm bắt thông tin, định hướng của quy hoạch. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch và trật tự đô thị, hạn chế tối đa việc điều chỉnh quy hoạch, đồng thời thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra thực hiện quy hoạch và xử lý nghiêm các vi phạm quy hoạch.

3.2. Đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế, hình thành các vùng sản xuất quy mô lớn, các sản phẩm chủ lực

a) Nhiệm vụ chung:

- Giai đoạn 2021 - 2025: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 15% trở lên.

- Đến năm 2025: Tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng, dịch vụ trong tổng giá trị sản xuất toàn chiếm 80% trở lên; diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất quy mô lớn; tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp Thọ Nguyên đạt 50% trở lên.

- Giai đoạn 2026 - 2030: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 17,5% trở lên. Đến năm 2030: Tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng, dịch vụ trong tổng giá trị sản xuất toàn xã chiếm 85% trở lên; Cụm Công nghiệp đi vào hoạt động 100%.

- Tiếp tục quy hoạch sử dụng đất, mở mang phát triển ngành nghề dọc tuyến đường 515B, đường Xuân Hồng – Bắc Lương, đường Quốc lộ 217- 47A, đường Xuân Khánh- Xuân Phong. Duy trì phát triển các ngành nghề hiện có như: nghề hàn, mộc, nề, vào làm tại các nhà máy may xuất khẩu, phấn đấu giải quyết việc làm cho khoảng 2000 lao động tại chỗ với tổng thu nhập từ 180 tỷ đồng/năm trở lên, tăng cường mở rộng quan hệ và có các chính sách phù hợp, thu hút các nhà đầu tư vào sản xuất tại địa phương để giải quyết việc làm cho người lao động, tiếp tục thực hiện tốt chủ trương đào tạo nghề cho nông dân; quan tâm mở rộng các loại hình kinh doanh, tạo điều kiện mở rộng các loại hình dịch vụ và thương mại theo quy hoạch nông thôn mới nâng cao, thu hút sức tiêu thụ, giao lưu thương mại tại địa phương và các vùng.

b) Nhiệm vụ cụ thể:

- Phối hợp với Phòng kinh tế - hạ tầng và các đơn vị liên quan:

+ Hỗ trợ, giải quyết khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Xuân Hồng đã dược phê duyệt.

+ Tham mưu các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư hạ tầng và các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh vào khu công nghiệp trên địa bàn xã; ưu tiên thu hút đầu tư các dự án sản xuất hàng tiêu dùng, may mặc, vật liệu xây dựng, chế biến nông sản …

+ Tham mưu các nhiệm vụ, giải pháp phát triển hạ tầng thương mại và các loại hình dịch vụ thương mại gắn với phát triển công nghiệp và đô thị trên địa bàn của xã; phát triển trung tâm thương mại liên kết vùng.

- Phối hợp với Phòng kinh tế - hạ tầng và các đơn vị liên quan tham mưu các giải pháp để xã Xuân Hồng phát triển ngành xây dựng đáp ứng nhu cầu, đẩy mạnh xây dựng xã NTM nâng cao và các tiêu chí phường.

- Phối hợp với Phòng văn hóa – thông tuyên và các đơn vị liên quan tham mưu các giải pháp liên kết, hợp tác phát huy giá trị các di sản văn hóa để hình thành và phát triển các sản phẩm du lịch về nguồn, du lịch văn hóa, tâm linh, du lịch lễ hội...

- UBND xã chỉ đạo công chức Địa chính - Nông nghiệp và NTM:

+ Tham mưu xây dựng Đề án phát triển nông nghiệp xã Xuân Hồng theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, theo chuỗi giá trị; báo cáo UBND huyện trong Quý IV/2022.

+ Huy động các nguồn lực để đẩy mạnh xây dựng xã kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp tục phát triển các sản phẩm OCOP và nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm OCOP đã được công nhận trong quý I/2022.

3.3. Tăng cường liên kết vùng trong phát triển kinh tế - xã hội

a) Nhiệm vụ chung: Đẩy mạnh giao lưu, liên kết, hợp tác phát triển với các xã trong và ngoài huyện để khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thu hút các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã.

b) Nhiệm vụ cụ thể:

- Đấu mối với các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy các hợp tác giữa xã Xuân Hông với các đơn vị trong và ngoài huyện, nhất là phát triển nông nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch, văn hóa, cung ứng nguồn lao động, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động, tăng cường liên kết với các xã trong huyện và mở rộng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm phát triển với các địa phương khác trong cả nước.

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp

a) Nhiệm vụ chung:

- Giai đoạn 2021 - 2025: Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 150 tỷ đồng trở lên; tổng số doanh nghiệp thành lập mới đạt 20 doanh nghiệp trở lên; tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm đạt 15% trở lên. Có 100% hồ sơ thủ tục hành chính của xã đủ điều kiện giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và được số hóa kết quả giải quyết; 95% tổ chức, người dân, doanh nghiệp hài lòng với sự phục vụ của cán bộ, công chức UBND cấp xã.

- Giai đoạn 2026 - 2030: Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 250 tỷ đồng trở lên; tổng số doanh nghiệp thành lập mới đạt 25 doanh nghiệp trở lên; tăng thu ngân sách đạt từ 15% trở lên.

b) Nhiệm vụ cụ thể:

- Phối hợp với Phòng nông nghiệp và các phòng có liên quan tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng xã NTM kiểu mẫu; báo cáo UBND huyện trong tháng 5 năm 2022.

- UBND xã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động số 83-KH/HU ngày 02/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025.

- Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Ưu tiên bố trí nguồn lực để đầu tư các công trình trọng điểm, có tính đột phá và sức lan tỏa lớn, các công trình cấp bách. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động đa dạng các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

- UBND xã chỉ đạo bộ phận Tài chính - Kế toán thực hiện tốt các giải pháp tăng thu ngân sách; khai thác có hiệu quả các dự án đầu tư có sử dụng đất để tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển.

5. Phát triển nhanh, đồng bộ hệ thống đô thị, kết cấu hạ tầng, bảo đảm tiêu chí để trở thành xã NTM nâng cao, xã kiểu mẫu; xây dựng tiêu chí phường

a) Nhiệm vụ chung:

- Giai đoạn 2022-2025, tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng; thảm nhựa được từ 7 đến 8 Km đường của cả 3 cụm.

- Giai đoạn 2026 - 2030, tập trung hoàn thiện các tiêu chí phường, nâng chất lượng xã NTM nâng cao và phấn đấu đạt tiêu chí phường vào trước năm 2030.

b) Nhiệm vụ cụ thể:

- Chủ động đấu mối, phối hợp với phòng kinh tế hạ tầng và các phòng, ngành có liên quan huy động nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, của huyện cùng với nguồn ngân sách xã và các nguồn huy động hợp pháp khác để đầu tư xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, tạo thành mạng lưới giao thông hợp lý, kết nối thuận lợi giữa xã Xuân Hồng và các địa phương lân cận, đồng thời triển khai xây dựng một số tuyến giao thống trong xã và liên thôn.

- Chủ động đấu mối, phối hợp với các phòng, ngành có liên quan huy động nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, của huyện cùng với nguồn ngân sách xã và các nguồn huy động hợp pháp khác để đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các công trình văn hóa như nhà văn hóa xã, khu thể thao, các nhà văn hóa thôn và xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia.

6. Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, góp phần tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội

a) Nhiệm vụ chung: Đẩy mạnh hoạt động ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ ở tất cả các lĩnh vực. Xây dựng chính quyền điện tử; từng bước xây dựng, hình thành và phát triển kinh tế số, xã hội số.

b) Nhiệm vụ cụ thể:

- UBND xã phối hợp với Phòng, ngành thực hiện các nội dung

+ Tham mưu việc xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số; hình thành và phát triển kinh tế số, xã hội số.

+ Huy động các nguồn lực để đầu tư hạ tầng số. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử; thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng dữ liệu mở phục vụ người dân, doanh nghiệp khai thác, truy cập, sử dụng, thúc đẩy phát triển các dịch vụ số. Thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong một số lĩnh vực như: sản xuất nông ngiệp, công nghiệp, du lịch, giáo dục, y tế, quản lý môi trường.

- Đẩy mạnh hoạt động ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ; đẩy mạnh khảo nghiệm, tuyển chọn đưa các loại giống mới, có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu thị trường vào sản xuất; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật canh tác trong nhà kính, nhà lưới gắn với thâm canh công nghệ cao; ứng dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm đối với vùng sản xuất mía thâm canh, rau an toàn, cây ăn quả.

7. Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội

a) Nhiệm vụ chung:

- Đến năm 2025: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm 80% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo không phải là đối tượng bảo trợ xã hội; không còn, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 100%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT/tổng số dân đạt 97% trở lên; xã đạt tiêu chí về an toàn thực phẩm.

- Đến năm 2030: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm 90% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội còn dưới 0,2%; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 100%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT/tổng số dân đạt 97% trở lên; xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm .

b) Nhiệm vụ cụ thể:

- UBND xã phối hợp với Phòng văn hóa – thôn tin và Du lịch tham mưu giải pháp phục hồi, phát triển du lịch; huy động tối đa nguồn lực để hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn xã.

- UBND xã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu các giải pháp nhằm đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn, phấn đấu trong tốp đầu dẫn đầu huyện; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, thu hút các nguồn tài trợ, ủng hộ cho quỹ khuyến học.

- UBND xã phối hợp với Phòng Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; phối hợp chuyển giao, ứng dụng kỹ thuật cao, kỹ thuật mới trong điều trị bệnh trên địa bàn của xã.

- UBND xã phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu các giải pháp tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, gắn với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, chú trọng dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nhất là lao động trở về từ các tỉnh, thành phố do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lao động bị thu hồi đất sản xuất để phục vụ triển khai các dự án.

8. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

a) Nhiệm vụ chung: Tạo chuyển biến rõ nét về hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên, khắc phục các điểm ô nhiễm môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

b) Nhiệm vụ cụ thể:

- UBND xã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, rà soát, kiến nghị thu hồi các dự án có sử dụng đất chậm tiến độ, vi phạm pháp luật. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hoạt động khai thác, tập kết, kinh doanh đất, cát trái phép; công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

+ Triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất 5 năm và hàng năm của xã, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 

- UBND xã phối hợp với các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan tham mưu giải pháp huy động các nguồn lực đầu tư củng cố, nâng cấp các công trình phòng, chống thiên tai, nhất là hệ thống đê sông trên địa bàn; chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực để chủ động ứng phó và khắc phục kịp thời hậu quả do thiên tai, lũ lụt gây ra theo phương châm “4 tại chỗ”.

9. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển

a) Nhiệm vụ chung: Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển trên địa bàn. Đến năm 2025 đạt chuẩn các tiêu chí và đến năm 2030 xã tiếp tục giữ vững đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

b) Nhiệm vụ cụ thể: UBND xã phối hợp với Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các đơn vị liên quan để thực hiện việc gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng và sức mạnh của lực lượng quân sự, công an xã; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, công an xã vững mạnh. Đẩy mạnh đấu tranh, kiềm chế, giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng xã luôn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài và các vụ việc mới phát sinh.

10. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

a) Nhiệm vụ chung: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ xã đến thôn. Phấn đấu hằng năm, có 80% trở lên tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

b) Nhiệm vụ cụ thể:

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng gắn với xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện sát đúng thực tiễn với các giải pháp thực hiện đạt kết quả cao. Tập trung thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 91-KH/HU, ngày 28/02/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Kết luận số 21- KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về  tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Chương trình hành động số 33-CTr/HU, ngày 28/02/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung và các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Huyện ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh, loại bỏ những thông tin xấu độc, sai trái, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tinh thần phấn đấu vươn lên, nói đi đôi với làm, đổi mới, sáng tạo và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng công dân gương mẫu, gia đình kiểu mẫu, thôn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kiểu mẫu; xã kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy và cán bộ. Tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy đảng, gắn với tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW; Kế hoạch số 64-KH/HU, ngày 14/9/2021 về việc thực hiện Chương trình số 13-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; tạo sự chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ; Chương trình số 20-CTr/HU, ngày 09/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng hệ thống chính trị xã, thị trấn vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Chỉ đạo rà soát, bổ sung Quy chế làm việc của cấp ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ; Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử. Tiếp tục xiết chặt quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện trong công tác bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử, kiên quyết xử lý những sai phạm trong công tác cán bộ. Căn cứ quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Huyện ủy thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031, gắn với thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức.

Lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 29/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đặc biệt chú trọng đến sinh hoạt theo chuyên đề hàng quý. Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 194-KH/HU, ngày 01/5/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025, Kế hoạch số 46-KH/HU thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 28/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới; trọng tâm là đẩy mạnh xây dựng tổ chức đảng, các đoàn thể và kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, học sinh các trường THPT đủ tiêu chuẩn vào Đảng. Rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật nhằm làm trong sạch bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 01-HD/TU, ngày 28/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ. Đẩy mạnh thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 và Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 09/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai các chương trình, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảm bảo trọng tâm, trọng điểm gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 04-KL/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ huyện, giai đoạn 2021-2025”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là đối với cán bộ chủ chốt; kiên quyết đề nghị bố trí lại cán bộ, công chức, viên chức năng lực làm việc yếu kém, thiếu trách nhiệm, trì trệ, quan liêu, gây phiền hà trong thực thi công vụ. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với các tổ chức đảng và đảng viên.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị theo Quyết định số 23-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác dân vận ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2022-2025 gắn với Kết luận số 71-KL/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Nâng cao chất lượng hoạt động của Khối dân vận xã, thị trấn, Tổ dân vận thôn, khu phố trên địa bàn huyện đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ XDCS và thực hiện QCDC trong các loại hình cơ sở; Quy chế tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. 

- Tập trung xây dựng bộ máy chính quyền nhà nước trong sạch, vững mạnh, đủ sức chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Hội đồng nhân dân xã tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động trong việc thẩm định, quyết định các vấn đề quan trọng, trong hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp. Tăng cường các hoạt động giám sát trực tiếp, giám sát chuyên đề về thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, nhất là trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, xây dựng cơ bản, tài chính ngân sách và thực hiện chính sách an sinh xã hội,...

Ủy ban nhân dân xã tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo, điều hành; tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực. Tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới tư duy, tác phong, lề lối làm việc theo hướng khoa học, cụ thể, quyết liệt, sâu sát thực tiễn; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, ý thức trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc; kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết công việc.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tập trung nắm bắt tình hình Nhân dân, tình hình cơ sở; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị của xã. Thực hiện hiệu quả Kết luận số 610-KL/TU, ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xác định rõ mục tiêu, lộ trình và giải pháp cụ thể, tạo sự chuyển biến rõ nét trong hoạt động. Chủ động xây dựng và triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp, chương trình giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng nhân dân xã cụ thể hóa và triển khai thực hiện Chương trình hành động bằng các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hằng năm, các nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực và tăng cường giám sát việc thực hiện.

2. Uỷ ban nhân dân xã phối hợp chặt chẽ với các ban, phòng, ngành cấp huyện xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, phân công phụ trách thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ với tính khả thi cao và đạt hiệu quả thiết thực.

3. Các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cụ thể hóa nội dung Nghị quyết và Chương trình hành động của Đảng ủy thành các chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện.

4. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phối hợp với chính quyền phát động phong trào thi đua sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch hành động của Huyện ủy và Kế hoạch hành động của Đảng ủy đề ra.

5. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình hành động của Đảng ủy.

6. Văn phòng Đảng uỷ thường xuyên theo dõi và định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch hành động của Đảng ủy với Ban Thường vụ Đảng uỷ; tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết./.

 

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Huyện ủy (B/c),

- HĐND, UBND huyện (b/c),

- Đồng chí HUV phụ trách (b/c),

- TTr HĐND, UBND xã,

- Các đ/c ĐUV,

- MTTQ, các đoàn thể cấp xã,

- Các chi ủy chi bộ trực thuộc,

- Lưu Đảng ủy.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Sáu

                                      

thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Hồng, Thôn Vân Lộ, Xã Xuân Hồng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0987115468
Email:vpxuanhong @gmail.com