Tự hào 94 mùa xuân có Đảng soi đường

Ngày 02/02/2024 10:06:51

       Cứ mỗi mùa xuân về, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta lại hướng đến mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước Việt Nam đang trên con đường đổi mới phát triển tươi sáng và tự hào về dân tộc, Nhân dân anh hùng, về Đảng quang vinh. 94 mùa xuân, Đảng soi đường, đồng hành cùng dân tộc vượt qua mọi gian lao, thử thách, từng bước giành những thắng lợi to lớn, đưa Việt Nam từ một đất nước không có tên trên bản đồ thế giới trở thành một quốc gia có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín trên trường quốc tế.
DCSVN 3 (1).jpg

Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đất nước Việt Nam đã chìm trong những đêm dài nô lệ, với tinh thần yêu nước, Nhân dân ta vùng lên chống ách áp bức, bóc lột của bọn thực dân và phong kiến tay sai, nhưng do chưa có một đường lối đúng đắn, nên nhiều phong trào đấu tranh bị thất bại. Trong hoàn cảnh lịch sử đó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã bôn ba khắp thế giới tìm đường cứu nước, đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác - Lênin con đường cách mạng vô sản mà theo Người là con đường duy nhất cứu nước, giải phóng dân tộc. Ngày 03/02/1930, dưới sự chủ trì của Người, ba tổ chức cộng sản là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn họp hội nghị hợp nhất thành một đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đây, cách mạng nước ta có ngọn cờ dẫn đường chỉ lối là Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam, là một mốc son chói lọi trên con đường xây dựng và phát triển của dân tộc ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã đoàn kết một lòng tạo nên sức mạnh to lớn, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua muôn trùng sóng gió đến bến bờ vinh quang. Với đường lối chính trị, chiến lược và sách lược đúng đắn, sáng tạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa cả dân tộc vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, chiến công nối tiếp chiến công. Đảng ta đã tạo nên những mốc son lịch sử chói lọi, viết nên những “trang vàng” đầy những dấu ấn không thể phai mờ. Đảng cùng 20 triệu đồng bào đứng lên bẻ gãy gông xiềng lệ thuộc, tự giải phóng mình, làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước Công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, Nhân dân ta từ thân phận nô lệ bước lên địa vị làm chủ trên dải đất hình chữ S. Cả dân tộc làm nên những chiến công oanh liệt chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Tiếp đó, trong suốt 20 năm kháng chiến hàng triệu quân, dân ta ở hai miền Nam Bắc “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai”, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc bằng Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Bắc Nam sum họp một nhà, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Từ ngày Cách mạng Tháng Tám thành công 1945, mỗi lần dân tộc mừng Xuân là một lần mừng Đảng ta lớn mạnh.

94 mùa xuân có Đảng soi đường, hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đất nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc, thời gian qua, Đảng bộ xã Xuân Hồng đã lãnh đạo Nhân dân cùng với quân dân cả nước vượt qua nhiều khó khăn thử thách, lập nên nhiều kỳ tích trong trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng Chủ nghĩa xã hội và thực hiện công cuộc đổi mới xây dựng quê hương. Công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ  quan tâm xây dựng cả về mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Mỗi một giai đoạn, mỗi một kỳ đại hội, Đảng bộ xã đều xác định mục tiêu và những khâu đột phá cụ thể để hướng tới mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Đón xuân Canh Thìn năm 2024 cũng là dịp để chúng ta nhìn lại, phấn khởi và tự hào với những kết quả của Đảng bộ Xuân Hồng đã đạt được trong chặng đường 94 mùa xuân có Đảng soi đường. Năm 2023 đầy biến động và không ít khó khăn, thách thức đã đi qua trong niềm phấn khởi, tự hào về những nỗ lực và những thành tích, kết quả rất đáng trân trọng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã nhà đã đạt được, Tình hình kinh tế- xã hội của xã nhà có bước phát triển vững chắc; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, số hộ nghèo giảm dần; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy; Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân có chuyển biến tích cực, Đảng bộ giữ vững và phát huy Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chính quyền vững mạnh, nhiều ban ngành đoàn thể là đạt tiên tiến xuất sắc của huyện. Đảng bộ luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung, dân chủ trong bàn bạc, quyết định, đề cao kỷ cương, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, đưa xã nhà phát triển nhanh, bền vững…

Những thắng lợi trên đây khẳng định sự vận dụng sát, đúng các quan điểm, đường lối của Đảng vào điều kiện cụ thể của xã nhà, thể hiện truyền thống đoàn kết, nhất trí, tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu vươn lên của Đảng bộ và nhân dân toàn xã. Trong quá trình cách mạng, Đảng bộ xã Xuân Hồng đã trưởng thành cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đội ngũ đảng viên thường xuyên được chăm lo, rèn luyện, trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng lên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được tăng cường, thực sự là hạt nhân lãnh đạo phong trào cách mạng ở địa phương.

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, là một dịp để chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của Đảng quang vinh, về lịch sử vẻ vang của dân tộc, về quê hương, đất nước anh hùng. Mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn , Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Xuân Hồng bước vào năm 2024 với khí thế mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết, đề án của xã, góp phần thực hiện thành công con đường XHCN mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, tự hào và tin tưởng vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước, ra sức rèn luyện phẩm chất cách mạng, nâng cao tính Đảng, đề cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, xây dựng Xuân Hồng ngày càng  giàu mạnh, văn minh. 

Tự hào 94 mùa xuân có Đảng soi đường

Đăng lúc: 02/02/2024 10:06:51 (GMT+7)

       Cứ mỗi mùa xuân về, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta lại hướng đến mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước Việt Nam đang trên con đường đổi mới phát triển tươi sáng và tự hào về dân tộc, Nhân dân anh hùng, về Đảng quang vinh. 94 mùa xuân, Đảng soi đường, đồng hành cùng dân tộc vượt qua mọi gian lao, thử thách, từng bước giành những thắng lợi to lớn, đưa Việt Nam từ một đất nước không có tên trên bản đồ thế giới trở thành một quốc gia có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín trên trường quốc tế.
DCSVN 3 (1).jpg

Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đất nước Việt Nam đã chìm trong những đêm dài nô lệ, với tinh thần yêu nước, Nhân dân ta vùng lên chống ách áp bức, bóc lột của bọn thực dân và phong kiến tay sai, nhưng do chưa có một đường lối đúng đắn, nên nhiều phong trào đấu tranh bị thất bại. Trong hoàn cảnh lịch sử đó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã bôn ba khắp thế giới tìm đường cứu nước, đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác - Lênin con đường cách mạng vô sản mà theo Người là con đường duy nhất cứu nước, giải phóng dân tộc. Ngày 03/02/1930, dưới sự chủ trì của Người, ba tổ chức cộng sản là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn họp hội nghị hợp nhất thành một đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đây, cách mạng nước ta có ngọn cờ dẫn đường chỉ lối là Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam, là một mốc son chói lọi trên con đường xây dựng và phát triển của dân tộc ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã đoàn kết một lòng tạo nên sức mạnh to lớn, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua muôn trùng sóng gió đến bến bờ vinh quang. Với đường lối chính trị, chiến lược và sách lược đúng đắn, sáng tạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa cả dân tộc vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, chiến công nối tiếp chiến công. Đảng ta đã tạo nên những mốc son lịch sử chói lọi, viết nên những “trang vàng” đầy những dấu ấn không thể phai mờ. Đảng cùng 20 triệu đồng bào đứng lên bẻ gãy gông xiềng lệ thuộc, tự giải phóng mình, làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước Công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, Nhân dân ta từ thân phận nô lệ bước lên địa vị làm chủ trên dải đất hình chữ S. Cả dân tộc làm nên những chiến công oanh liệt chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Tiếp đó, trong suốt 20 năm kháng chiến hàng triệu quân, dân ta ở hai miền Nam Bắc “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai”, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc bằng Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Bắc Nam sum họp một nhà, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Từ ngày Cách mạng Tháng Tám thành công 1945, mỗi lần dân tộc mừng Xuân là một lần mừng Đảng ta lớn mạnh.

94 mùa xuân có Đảng soi đường, hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đất nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc, thời gian qua, Đảng bộ xã Xuân Hồng đã lãnh đạo Nhân dân cùng với quân dân cả nước vượt qua nhiều khó khăn thử thách, lập nên nhiều kỳ tích trong trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng Chủ nghĩa xã hội và thực hiện công cuộc đổi mới xây dựng quê hương. Công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ  quan tâm xây dựng cả về mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Mỗi một giai đoạn, mỗi một kỳ đại hội, Đảng bộ xã đều xác định mục tiêu và những khâu đột phá cụ thể để hướng tới mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Đón xuân Canh Thìn năm 2024 cũng là dịp để chúng ta nhìn lại, phấn khởi và tự hào với những kết quả của Đảng bộ Xuân Hồng đã đạt được trong chặng đường 94 mùa xuân có Đảng soi đường. Năm 2023 đầy biến động và không ít khó khăn, thách thức đã đi qua trong niềm phấn khởi, tự hào về những nỗ lực và những thành tích, kết quả rất đáng trân trọng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã nhà đã đạt được, Tình hình kinh tế- xã hội của xã nhà có bước phát triển vững chắc; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, số hộ nghèo giảm dần; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy; Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân có chuyển biến tích cực, Đảng bộ giữ vững và phát huy Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chính quyền vững mạnh, nhiều ban ngành đoàn thể là đạt tiên tiến xuất sắc của huyện. Đảng bộ luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung, dân chủ trong bàn bạc, quyết định, đề cao kỷ cương, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, đưa xã nhà phát triển nhanh, bền vững…

Những thắng lợi trên đây khẳng định sự vận dụng sát, đúng các quan điểm, đường lối của Đảng vào điều kiện cụ thể của xã nhà, thể hiện truyền thống đoàn kết, nhất trí, tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu vươn lên của Đảng bộ và nhân dân toàn xã. Trong quá trình cách mạng, Đảng bộ xã Xuân Hồng đã trưởng thành cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đội ngũ đảng viên thường xuyên được chăm lo, rèn luyện, trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng lên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được tăng cường, thực sự là hạt nhân lãnh đạo phong trào cách mạng ở địa phương.

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, là một dịp để chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của Đảng quang vinh, về lịch sử vẻ vang của dân tộc, về quê hương, đất nước anh hùng. Mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn , Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Xuân Hồng bước vào năm 2024 với khí thế mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết, đề án của xã, góp phần thực hiện thành công con đường XHCN mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, tự hào và tin tưởng vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước, ra sức rèn luyện phẩm chất cách mạng, nâng cao tính Đảng, đề cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, xây dựng Xuân Hồng ngày càng  giàu mạnh, văn minh. 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Hồng, Thôn Vân Lộ, Xã Xuân Hồng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0987115468
Email:vpxuanhong @gmail.com